Condicións xerais de contratación. Termos e Condicións do servizo.

TERMOS E CONDICIÓNS DO SERVIZO

Ilustración de Términos De Servicio Icono De Documento Vista Superior  Términos De Conceptos De Uso Términos Y Condiciones Ilustración De Vector y  más Vectores Libres de Derechos de Acuerdo - iStockCando compras algún produto nesta páxina web, aceptas os seguintes termos e condicións:

Para comprar algo na nosa tenda en liña, tes que ser maior de idade ou ter permiso dun titor legal.

Non podes usar os nosos produtos para ningunha actividade ilegal. Tampouco podes reproducir, duplicar, copiar, vender, revender ou explotar ningunha porción do noso servizo (información, contidos, fotos, etc…) sen permiso expreso pola nosa banda.

Os contidos publicados nesta web, son de carácter meramente informativo, e non supoñen unha prescrición dermatolóxica individualizada.

Os prezos dos nosos produtos poden cambiar sen aviso previo/previo aviso. Reservámonos o dereito de modificar ou deixar de ofrecer calquera produto, sen notificación.

Tentamos mostrar os produtos na web coa máxima fidelidade posible. Non podemos garantir que os produtos desta web cumpran coas túas expectativas.

Os datos de carácter persoal que nos proporcionas están amparados baixo nuestrapolítica de privacidade. Estás de acordo con proporcionar información actual, completa e precisa no momento de crear unha conta connosco ou levar a cabo calquera compra nesta web. Estás de acordo en actualizar calquera información, como dirección de email ou número de tarxeta ou data de caducidade, de forma que podamos completar a transacción e contactar contigo a súa é necesario.


Estes Termos e Condicións poden ser modificadas en calquera momento sen aviso previo/previo aviso.

 

TEXTO LEGAL: CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN 

OBXECTO

Constitúe o obxecto deste documento a regulación das Condicións Xerais de Contratación ás que se someten as transaccións comerciais que se realicen entre Xabón D’Allariz (Asociación A. N.D. R.E.A.) e o adquirente (en diante, O CLIENTE) dos produtos e/ou servizos ofrecidos a través da páxina web: www.xabondeallariz.com

Estas Condicións Xerais recollen a relación entre os intervenientes (Asociación A. N.D. R.E.A. e O CLIENTE) e, en ocasións, poderán completarse con Condicións Particulares que, no seu caso, aplíquense a determinados produtos e/ou servizos, e que prevalecerán en caso de contradición.

A adquisición de calquera dos produtos e/ou servizos ofertados en https:// xabondeallariz. com/ supón a aceptación absoluta e sen reservas das presentes Condicións Xerais de Contratación, que poderán ser modificadas sen aviso previo/previo aviso. As modificacións serán publicadas en leste mesmo medio para o seu coñecemento polos usuarios, entrando en vigor nesa data.


IDENTIDADE DA PARTE CONTRATANTE

O responsable do servizo prestado a través desta Web é Asociación A. N.D. R.E.A., con CIF: G-36.504.207 e domicilio en Allariz (Ourense), con teléfono 696 97 16 70 e correo electrónico: andreaasociacion@gmail.com


DESCRICIÓN DO CONTRATO / PEDIDO

A información comercial e contractual ofrecida en www.xabondeallariz.com facilítase en lingua galega e española. A formalización do contrato e a comunicación cos Clientes realizarase tamén nos devanditos idiomas.

Os produtos e/ou servizos ofertados na web axústanse ao establecido na lexislación española e consisten en xabóns e complementos.

O produto e/ou servizo contratado polo CLIENTE é o que figura no seu pedido electrónico, papel, ou aquel que figure reflectido na correspondente factura.

O CLIENTE fai unha oferta vinculante á Asociación A. N.D. R.E.A. ao finalizar o pedido, tras facilitarnos os datos necesarios. O contrato de compra-venda conclúe no momento do envío do produto, da contratación do servizo. No caso de contidos ou servizos dixitais, o contrato conclúe no momento en que o contido ou servizo ben sexa accesible para O CLIENTE ou ben estea dispoñible o seu para a súa descarga ou instalación. Con todo, se o artigo solicitado non está dispoñible, Asociación A. N.D. R.E.A. resérvase o dereito de entrega e, no seu caso, informaralle O CLIENTE e reembolsaralle o pago recibido inmediatamente.

A idade mínima para realizar pedidos na tenda de Asociación A. N.D. R.E.A. é de 18 anos.

Presúmese que Asociación A. N.D. R.E.A. ofrece a información comercial de forma veraz e exacta. Esta información, nalgunha ocasión, podería conter algún erro tipográfico. Neste suposto, alleo en todo momento á vontade da Asociación A. N.D. R.E.A., procederase, tan pronto como se detecte, á súa corrección. Se o erro fose determinante para que O CLIENTE adquira o produto e/ou servizo, poderá rescindir a compra sen custo algún.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. resérvase o dereito para modificar en calquera momento as características das ofertas comerciais presentadas neste sitio web.

PREZO E FORMA DE PAGO

Con carácter xeral, os prezos dos produtos ou servizos expostos no sitio web inclúen os impostos que sexa procedente aplicar, así como, no seu caso, os gastos de envío.

O prezo que deberá de pagar O CLIENTE polo produto ou servizo e a forma de pago serán os indicados tanto na tenda da Asociación A. N.D. R.E.A., como no pedido.

As formas de pago admitidas son as seguintes:
● Tarxeta bancaria / Pasarela de pago
● Paypal
● Pago contra reembolso
● Shop Pay
● Transferencia

O establecemento dun desconto, oferta ou beneficio outorgado graciosamente pola Asociación A. N.D. R.E.A. ao CLIENTE, mesmo aínda que sexa recorrente no tempo, non implicará a súa consolidación nin o dereito indefinido deste a gozar do mesmo, nin significará tampouco unha renuncia tácita nin expresa de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. a cobrar o prezo total en sucesivas ocasións.

Os prezos dos produtos ou servizos poden variar en calquera momento. Neste caso, o prezo para aplicar será o vixente na data de realización do pedido. De calquera modo, o custo final será comunicado ao CLIENTE no proceso de compra electrónica antes de que este formalice a súa aceptación.

No caso de contratación de produtos ou servizos especiais ou personalizados, cuxo prezo non estivese contemplado na web, elaborarase un orzamento específico, que deberá ser aprobado polo CLIENTE, con carácter previo á contratación. A aceptación do devandito orzamento pode implicar a aceptación de condicións particulares, advertencias ou instrucións de carácter específico, sustitutivo ou complementario ao das presentes condicións xerais.


CONDICIÓNS

ASOCIACION A. N.D. R.E.A., enviará o seu pedido ao CLIENTE, ao seu domicilio ou outra dirección que elixa, utilizando os provedores especializados de solvencia que determine.

A data de entrega no domicilio do CLIENTE dependerá da zona de envío e da dispoñibilidade en stock do produto escollido.

Con todo, en todo caso é obrigación DO CLIENTE comprobar os detalles do pedido, especialmente a dirección de envío, os gastos e prazos de entrega, antes de formalizar devandito pedido. ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non se fai responsable dos atrasos, demoras ou imposibilidade de entrega atribuíbles a erros nos datos DO CLIENTE. Do mesmo xeito, cando os erros nos datos DO CLIENTE xeren gastos de transporte, serán asumidos polo CLIENTE. Os erros non atribuíbles Ao CLIENTE non lle supoñerán ningún custo.


GARANTIAS

Prazos de garantía de produtos adquiridos por consumidores e usuarios.

Infórmase dos seguintes prazos de garantía:
● No caso de produtos novos adquiridos, o prazo de garantía é de tres anos desde o momento da entrega do ben adquirido (ou de dous anos no caso de contidos ou servizos dixitais).
● No caso de contidos ou servizos dixitais ou de bens con elementos dixitais, cando o contrato prevexa a subministración continua durante un período determinado, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. será responsable de calquera falta de conformidade que se produza ou se manifeste dentro do prazo durante o cal deben fornecerse os contidos ou servizos dixitais. Con todo, se o contrato establece a subministración continua durante un período inferior a tres anos, o prazo de responsabilidade será de tres anos a partir do momento da entrega.
● No caso de que os produtos de segunda man adquiridos, o prazo de garantía será dun ano desde a entrega.
Durante os períodos indicados, todos os defectos cubertos pola garantía arranxaranse de forma gratuíta. A garantía é nula por calquera dano debido á manipulación e o uso inadecuado do artigo comprado.

Produtos non conformes adquiridos por consumidores e usuarios.

Se se manifestan defectos ou calquera outra falta de conformidade á recepción do produto, o defecto suponse de orixe. Estas presuncións non terán efectos nos casos en que resulta incompatible coa natureza do produto, por exemplo, no caso de produtos perecedoiros que non teñan unha vida útil longa.

Nestes casos, O CLIENTE poderá, mediante unha simple declaración, esixir a corrección de @dicha falta de conformidade (mediante a reparación ou substitución), a redución do prezo ou a resolución do contrato.

Reparación ou substitución.

O CLIENTE poderá optar entre esixir a reparación ou a substitución do produto, salvo que unha destas dúas opcións resultar imposible ou que, en comparación coa outra medida correctora, supoña custos desproporcionados para o empresario. Se a falta de conformidade refírese a contidos ou servizos dixitais O CLIENTE terá dereito a esixir que sexan postos en conformidade, podendo negarse o empresario cando resulte imposible ou supoña custos desproporcionados.

As medidas correctoras de reparación ou substitución axustaranse ás seguintes regras:
a) Serán gratuítas para O CLIENTE. Dita gratuidade comprenderá os gastos necesarios en que se incorra para que os bens sexan postos en conformidade, especialmente os gastos de envío, transporte, man de obra ou materiais.
b) Deberán levar a cabo nun prazo razoable a partir do momento en que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. fose informada da falta de conformidade.
c) Deberán realizarse sen maiores inconvenientes para O CLIENTE.

De conformidade coas regras anteriores, cando cumpra a reparación ou a substitución do ben, O CLIENTE poñerao ao dispor de ASOCIACION A. N.D. R.E.A., que, no seu caso, recuperará o ben substituído ás súas expensas da forma que menos inconvenientes xere para O CLIENTE. Do mesmo xeito, cando unha reparación requira a retirada de bens que fosen instalados, ou cando se substitúan bens deste tipo, a obrigación de reparalos ou substituílos incluirá a retirada dos non conformes e a instalación dos bens substituídos ou reparados, ou a asunción dos custos de @dicha retirada e instalación por conta de ASOCIACION A. N.D. R.E.A..

Finalmente, infórmase expresamente de que, no caso de optarse pola substitución, O CLIENTE non será responsable de ningún pago polo uso normal dos bens substituídos durante o período previo á súa substitución.

Redución do prezo ou resolución.

O consumidor ou usuario poderá esixir unha redución proporcionada do prezo ou a resolución do contrato, en calquera dos seguintes supostos:
a) Cando a reparación ou substitución resulte imposible ou desproporcionada.
b) Cando ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non levase a cabo a reparación ou a substitución dos bens, ou cando non o fixera nun prazo razoable, sempre que O CLIENTE solicitase a redución do precio ou a resolución do contrato. Tamén procederá cando non retirase o ben substituído ás súas expensas ou non fixese cargo da retirada e instalación ou dos seus custos nos casos indicados no apartado anterior, de novo, sempre que O CLIENTE solicitase a redución do prezo ou a resolución do contrato.
c) Cando ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non levase a cabo a reparación ou substitución cumprindo as regras indicadas no apartado anterior.
d) Cando apareza calquera falta de conformidade despois do intento de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. de poñer os bens ou os contidos ou servizos dixitais en conformidade.
e) Cando a falta de conformidade sexa de tal gravidade que se xustifique a redución inmediata do prezo ou a resolución do contrato.
f) Cando ASOCIACION A. N.D. R.E.A. declarase, ou así se desprenda claramente das circunstancias, que non poñerá os bens ou os contidos ou servizos dixitais en conformidade nun prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o consumidor ou usuario.

En caso de optarse pola redución do prezo, esta será proporcional á diferenza existente entre o valor que o ben tivese no momento da entrega ou subministración de ser conforme co contrato e o valor que o ben efectivamente entregado ou fornecido teña no momento da devandita entrega ou subministración. No caso de contidos ou servizos dixitais, cando o contrato estipule que se fornezan durante un período de tempo a cambio do pago dun prezo, a redución aplicarase ao período durante o cal os contidos ou servizos dixitais non fosen conformes.

A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia, salvo nos supostos en que o consumidor ou usuario facilitase datos persoais como contraprestación, correspondendo a carga da proba ao empresario.

Cando a falta de conformidade refírase só a algúns dos bens entregados, O CLIENTE poderá resolver o contrato só respecto de devanditos bens e, en relación con calquera dos outros bens, poderá resolvelo tamén se non se pode razoablemente esperar que O CLIENTE acepte conservar unicamente os bens conformes.

Ao resolverse o contrato, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. reembolsará Ao CLIENTE o prezo pago polos bens tras a súa recepción ou tras a recepción dunha proba de que O CLIENTE os ha devolto. Pola súa banda, O CLIENTE restituirá a ASOCIACION A. N.D. R.E.A. os bens, a expensas desta última.

Excepcións

O previsto nos apartados anteriores con respecto ás garantías non será de aplicación a:
a) Os animais vivos.
b) Os bens de segunda man adquiridos en poxa administrativa á que os consumidores e usuarios poidan asistir persoalmente.
c) A prestación de servizos distintos dos servizos dixitais.
d) Os servizos de comunicacións electrónicas prestados polo xeral a cambio dunha remuneración a través de redes de comunicacións electrónicas, coa excepción dos servizos que fornezan contidos transmitidos mediante redes e servizos de comunicacións electrónicas ou exerzan control editorial sobre eles.
e) Os contidos ou servizos dixitais relacionados coa saúde prescritos ou fornecidos por un profesional sanitario a pacientes.
f) Os servizos de xogo que impliquen apostas de valor pecuniario en xogos de azar, incluídos aqueles con un elemento de destreza, como as loterías, os xogos de casino, os xogos de póker e as apostas, por medios electrónicos ou calquera outra tecnoloxía destinada a facilitar a comunicación e a petición individual do receptor dos devanditos servizos.
g) Os servizos financeiros.
h) O programa (software) ofrecido polo empresario baixo unha licenza libre e de código aberto, cando o consumidor ou usuario non pague ningún prezo e os datos persoais facilitados polo consumidor ou usuario sexan tratados exclusivamente polo empresario co fin de mellorar a seguridade, compatibilidade ou interoperabilidade dese programa (software) concreto.
i) A subministración dos contidos dixitais cando estes póñanse ao dispor do público en xeral por un medio distinto da transmisión de sinais como parte dunha actuación ou acontecemento, como as proxeccións cinematográficas dixitais.
j) O contido dixital proporcionado de conformidade coa Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector por organismos do sector público de calquera Estado membro da Unión Europea.
k) Nos casos en que resulte incompatible coa natureza do produto, como no caso de produtos de alimentación frescos e perecedoiros que, polas súas características naturais, conservan as súas calidades aptas para a comercialización e o consumo durante un prazo inferior a 30 días, non se aplica o prazo xeral de garantía de dous anos. Devanditos produtos atópanse relacionados no Real Decreto 367/2005, do 8 de abril.
l) Nos casos en que a lexislación específica que sexa aplicable ao produto e/ou servizo contratado indique prazos de garantía distintos.

ATENCIÓN DE RECLAMACIÓNS.

Para informar dunha falta de conformidade ou interpoñer calquera outro tipo de reclamación, O CLIENTE pode dirixir escrito á dirección postal Lugar San Salvador 22, ALLARIZ (OURENSE), ou ben ao correo electrónico andreaasociacion@gmail.com


DESESTIMIENTO DE CONSUMIDORES E USUARIOS

O CLIENTE considerado consumidor e usuario ten dereito a rescindir o contrato en catorce días naturais, sen indicar o motivo da devandita rescisión. Este prazo contabilízase desde a súa entrega Ao CLIENTE, ou ao seu representante autorizado, distinto ao transportista.

Para exercer o seu dereito de desistencia, O CLIENTE debe poñerse en contacto con ASOCIACION A. N.D. R.E.A., con C.I.F. G-36.504.207 mediante correo postal á dirección Lugar San Salvador 22 - ALLARIZ (OURENSE) ou ben enviando un correo electrónico a andreaasociacion@gmail.com En ambos os supostos, debe realizar unha declaración clara da súa decisión de exercer o dereito de desistencia. Tamén pode utilizar o seguinte Modelo de desistimiento, aínda que non 

 Efectos da desistencia

Exercido o dereito de desistencia, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. devolverá Ao CLIENTE todas as sumas percibidas, nun prazo máximo de catorce días naturais a partir da data en que se reciba a notificación. O CLIENTE deberá devolver os produtos a ASOCIACION A. N.D. R.E.A., en idéntico prazo de catorce días naturais a partir da comunicación da desistencia, e deberase de acompañar da documentación acreditativa da contratación: o albará de entrega, a factura emitida, etc.

Para a devolución das contías percibidas por ASOCIACION A. N.D. R.E.A., empregarase o mesmo método de pago que O CLIENTE utilizou na transacción orixinal.

A devolución inclúe os gastos de entrega (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa banda dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrecemos). No caso de que o CLIENTE haxa pago gastos de envío, devolveranse a través de transferencia bancaria, se devolve todos os artigos do pedido.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. poderá reter o reembolso ata que recibise de novo os artigos devoltos, ou ata que se demostrou que O CLIENTE devolveu os artigos, dependendo do que ocorra primeiro.

O CLIENTE deberá devolver o artigo sen demora e, en calquera caso, como moi tarde nun prazo de catorce días naturais a partir do momento en que vostede nos notifique a desistencia deste contrato. O prazo cúmprese se envía o artigo antes do prazo de catorce días.

O CLIENTE só soportará os custos directos de devolución dos bens, salvo se o empresario aceptou asumilos ou non lle informou de que lle corresponde asumir eses custos.

No caso de contratos celebrados fóra do establecemento nos que os bens se haxan entregado xa no domicilio DO CLIENTE no momento de celebrarse o contrato, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. recollerá ao seu propio cargo os bens soamente cando, pola natureza dos mesmos, non poidan devolverse por correo.

Se no momento da devolución, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. dispón de tenda física aberta ao público, O CLIENTE ten a opción de devolvelo, dentro do período indicado, nunha das tendas físicas de ASOCIACION A. N.D. R.E.A.. Neste caso, O CLIENTE debe presentar a documentación acreditativa da contratación: o albará de entrega, a factura emitida, etc.

O CLIENTE non terá que reembolsar cantidade algunha pola diminución do valor do ben, que sexa consecuencia do seu uso como mero exame ou proba. Todo uso ou manipulación que vaia máis lonxe da mera proba do ben (atendendo á necesidade de comprobar a natureza, características e funcionamento do mesmo) e que xere unha diminución do seu valor, supoñerá a obrigación de reembolso desa diminución de valor por parte do comprador. Por iso, para evitar posteriores reclamacións de indemnización, recoméndase Ao CLIENTE que examine os artigos con coidado e non os dane.

No caso de contratos de subministración de contidos ou servizos dixitais, exercido o dereito de desistencia, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. absterase de utilizar calquera contido, distinto dos datos persoais, proporcionado ou creado polo CLIENTE ao utilizar os contidos ou servizos dixitais fornecidos, excepto nos supostos legalmente establecidos. O tratamento de datos persoais axustarase ao establecido na normativa vixente nesta materia.

Sen prexuízo do anterior, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. poñerá ao dispor do CLIENTE, a pedimento de leste, calquera contido distinto dos datos persoais que o consumidor ou usuario proporcione ou cree ao utilizar os contidos ou servizos dixitais. O CLIENTE terá dereito a recuperar estes contidos que crease ao utilizar os contidos ou servizos dixitais sen cargo algún, sen impedimentos, nun prazo razoable e nun formato utilizado habitualmente e lexible electronicamente.

Tras exercer o seu dereito de desistencia, O CLIENTE absterase de utilizar os contidos ou servizos dixitais e de poñelos ao dispor de terceiros. En consecuencia, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. poderá impedir Ao CLIENTE calquera uso posterior dos contidos ou servizos dixitais, en particular, facendo que estes non sexan accesibles ou inhabilitándolle a súa conta de usuario.

O CLIENTE non asumirá ningún custo pola subministración, na súa totalidade ou en parte, de contido dixital que non se preste nun soporte material, cando non dese expresamente o seu consentimento previo á execución antes de que finalice o período de catorce días naturais; cando non sexa consciente de que renuncia ao seu dereito de desistencia ao dar devandito consentimento; ou cando ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non dese a confirmación do contrato celebrado nun soporte duradeiro e nun prazo razoable, incluíndo a referencia a que o consentimento pode implicar a perda do dereito de desistencia.

Excepcións ao dereito de desistencia

O CLIENTE non terá dereito de desistencia nos seguintes supostos:

a) Contratos de prestación de servizos, unha vez que o servizo fose completamente executado, cando a execución comezase, co consentimento expreso DO CLIENTE e co seu recoñecemento de que é consciente desta circunstancia.
b) Contratos de subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de fluctuaciones do mercado que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non poida controlar.
c) Contratos de subministración de bens confeccionados conforme ás indicacións DO CLIENTE ou claramente personalizados.
d) Contratos de subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
e) Contratos de subministración de bens precintados que non poidan devolverse por razóns de saúde ou de hixiene e que xa fosen desprecintados.
f) Contratos de subministración de bens que se mesturaron con outros bens, de forma que, pola súa natureza, non poden separarse.
g) Contratos de subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo fose acordado, que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuxo valor real dependa de fluctuaciones do mercado que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non poida controlar.
h) Contratos nos que O CLIENTE solicitase que lle visiten para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente. Con todo, se nesa visita ASOCIACION A. N.D. R.E.A. presta servizos adicionais aos solicitados ou fornece bens distintos das pezas de recambio necesarias, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou bens adicionais.
i) Contratos de subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo CLIENTE.
j) Subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, coa excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións.
k) Contratos celebrados mediante poxas públicas.
l) Contratos de subministración de servizos de aloxamento para fins distintos ao de vivenda, transporte de bens, alugueiro de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de esparexemento, se os contratos prevén unha data ou un período de execución específicos.
m) A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase e, se o contrato impón ao consumidor ou usuario unha obrigación de pago, cando se dean as seguintes condicións:
1.º O consumidor ou usuario outorgase o seu consentimento previo para iniciar a execución durante o prazo do dereito de desistencia.
2.º O consumidor ou usuario expresase o seu coñecemento de que, en consecuencia, perde o seu dereito de desistencia; e
3.º O empresario proporcionase unha confirmación do contrato celebrado nun soporte duradeiro e nun prazo razoable, incluíndo a referencia a que o consentimento pode implicar a perda do dereito de desistencia.

ATENCION Ao CLIENTE

Para interpoñer calquera tipo de queixa ou reclamación, O CLIENTE pode dirixirse ao noso Servizo de Atención ao Cliente, enviando un escrito ben á dirección postal Lugar San Salvador 22 ALLARIZ (OURENSE) ou ben ao correo electrónico xabondallariz@gmail.com

O CLIENTE tamén pode contactar co noso Servizo de Atención ao Cliente a través do teléfono 696971670. Infórmase expresamente de é posible que, as chamadas telefónicas nas que interveñan o SAC sexan gravadas de maneira aleatoria por motivos de calidade e seguridade, coa finalidade de garantir un mellor servizo. Os datos persoais que se puidesen solicitar a través das mesmas cumprirán con todas as garantías da normativa legal vixente en materia de protección de datos, incluído a eliminación das mesmas transcorrida a finalidade para a que se solicitaron.


PROTECCION DE DATOS

As partes sométense á normativa vixente en materia de Protección de Datos.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. dispón dunha Política de Privacidade Corporativa dispoñible en: https:// xabondeallariz. com/.

Para a contratación ou solicitude de información sobre un determinado produto ou servizo é necesario facilitar datos de carácter persoal, a través do formulario correspondente, co fin de formalizar o contrato ou responder á solicitude.

Adicionalmente, O CLIENTE a través dos formularios de rexistro poderá outorgar ou non o consentimento para determinados tratamentos dos seus datos e poderá exercer os dereitos recoñecidos na normativa de protección de datos dirixindo a súa solicitude por escrito, acompañada de fotocopia do DNI, á seguinte dirección: Lugar San Salvador 22 ALLARIZ (OURENSE) especificando os seus datos, e os motivos da súa solicitude. Tamén poderá exercitar os seus dereitos a través do correo electrónico andreaasociacion@gmail.com sempre cumprindo os requisitos e esixencias da normativa en vigor.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. con carácter xeral non realiza cesión de datos do CLIENTE, excepto para a xestión e realización de cobranzas ás entidades de crédito correspondentes que fosen necesarios e nos casos en que legalmente este previsto. Naqueles casos en que sexa necesario ceder os datos do CLIENTE, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. solicitará a correspondente autorización para iso.

Nos casos en que O CLIENTE, facilite os datos de terceiras persoas, incluídas persoas de contacto, deberá, previamente e baixo a súa responsabilidade, solicitarlles o consentimento para iso e informarlles da Política de Privacidade de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. e o establecido nesta cláusula e na normativa en vigor.

O CLIENTE garantirá a veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia dos datos, propios ou de terceiros, facilitados a través dos distintos formularios, debendo mantelos actualizados en todo momento.

Calquera dato facilitado polo CLIENTE ao longo da relación contractual, serán tratados por ASOCIACION A. N.D. R.E.A., @teniendo en cuenta a súa política de privacidade, á que ten acceso O CLIENTE en todo momento, e adoptando, en cada caso, as medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir a seguridade e legalidade do tratamento.

O CLIENTE acepta estas condicións de contratación


NOTIFICACIÓNS E COMUNICACIÓNS

As notificacións ou comunicacións que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. deba realizar ao CLIENTE respecto a a execución ou cumprimento do presente contrato, deberán efectuarse ao teléfono, dirección electrónica ou domicilio que o CLIENTE indicase para ese efecto. Esta comunicación non terá a consideración de comunicación comercial.

Así mesmo, O CLIENTE debe coñecer que, de conformidade co art. 21.2 da Lei de Servizos da Sociedade da Información, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. poderá enviarlle comunicacións promocionais por medios electrónicos, referentes a produtos ou servizos da súa propia empresa, similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación. Pode exercer o seu dereito de oposición dirixindo a súa solicitude por escrito, acompañada fotocopia do DNI, á seguinte dirección: Lugar San Salvador 22 ALLARIZ (OURENSE) . Tamén poderá exercitar este dereito a través do correo electrónico andreaasociacion@gmail.com sempre cumprindo os requisitos e esixencias da normativa en vigor.


USO DO PORTAL.

1.- Responsabilidade do usuario.

É responsabilidade dos visitantes, clientes ou usuarios deste sitio web a atenta lectura das Condicións Xerais de Uso que se detallan. O uso ou acceso ao portal implica o coñecemento e a plena aceptación de todas e cada unha das advertencias legais e condicións establecidas.

2.-Condicións xerais de uso.

O portal https:// xabondeallariz. com/ proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a ASOCIACION A. N.D. R.E.A. ou aos seus licenciantes aos que O CLIENTE/USUARIO poida ter acceso. O CLIENTE/USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro O CLIENTE/USUARIO do portal será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, Ao CLIENTE/USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O CLIENTE/USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de ASOCIACION A. N.D. R.E.A., dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

3.- Dereito de exclusión.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

4.- Exclusión de garantías e de responsabilidade.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Do mesmo xeito, non se fará responsable da falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios neste sitio web.

Finalmente, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non se fai responsable do uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a estas condicións.

5.- Ligazóns

No caso de que en https:// xabondeallariz. com/ dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso ASOCIACION A. N.D. R.E.A. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

6.- Propiedade intelectual.

ASOCIACION A. N.D. R.E.A. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. ou ben dos seus licenciantes.

Queda expresamente prohibida a reprodución dos elementos mencionados no apartado anterior e da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, a súa distribución, comunicación pública e trasformación, explotación (especialmente comercial ou industrial) cesión, alugueiro, venda, préstamo, realización de correccións, extraccións e/ou reutilizacións ou o exercicio de calquera outros dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre eles que non fosen conferidos por ASOCIACION A. N.D. R.E.A. expresamente e por escrito.

O CLIENTE/USUARIO recoñece os dereitos de Propiedade Intelectual e de Propiedade Industrial de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. O CLIENTE/USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O CLIENTE/USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de ASOCIACION A. N.D. R.E.A.

O CLIENTE/USUARIO non poderá utilizar de ningún modo as marcas, logos, nomes comerciais, dominios na internet e calquera outro signo distintivo de ASOCIACION A. N.D. R.E.A. sen contar co previo consentimento expreso e por escrito desta.

7.- Protección de Datos.

Estarase ao disposto no apartado correspondente destas condicións e na Política de Privacidade Corporativa, dispoñible na web.


INTEGRIDADE

A nulidade total ou parcial, actual ou sobrevinda, dalgunha das cláusulas destas Condicións Xerais de Contratación non conlevará a do resto de cláusulas, que permanecerán vixentes mentres non se produza a súa anulación. En tales casos, as partes poderán acordar unha substitución da cláusula nula por unha equivalente.


LEGISLACION APLICABLE Á RESOLUCIÓN DE LITIXIOS

As compravendas realizadas en https:// xabondeallariz. com/ sométense á lexislación española.

Resolución extraxudicial de conflitos.

Se O CLIENTE é consumidor, de conformidade co art. 40 da Lei 7/2017, do 2 de novembro, en relación co art. 14 do Regulamento (UE) 524/2013, infórmase o CLIENTE de que, desde o 15 de febreiro do 2016, a Comisión Europea proporciona unha plataforma para a resolución de conflitos extraxudicial. Os consumidores teñen a oportunidade de resolver os conflitos relacionados co seu pedido en liña, sen a intervención dun xuíz. Pode accederse á devandita plataforma de resolución de conflitos a través da ligazón externa https:// ec. europa.eu/ consumers/ odr/

Con todo, sinalamos que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. non está preparada, en principio, para proceder á solución de conflitos en liña a través da plataforma, non sendo obrigatorio someterse a este sistema. Infórmase expresamente de que ASOCIACION A. N.D. R.E.A. tampouco se atopa adherida ao Sistema Arbitral de Consumo nin a outras entidades de resolución alternativa para resolver os litixios, non estando obrigado a iso.

Foro aplicable á vía xudicial.

As partes intervenientes acordan que todas as desavinzas, controversias, diverxencias ou cuestións litixiosas que deriven do presente contrato, resolveranse:
● No caso de que o demandado sexa empresario ou profesional, no seu domicilio ou no lugar onde se desenvolva a súa actividade e, se tiveren establecementos ao seu cargo en diferentes lugares, en calquera deles a elección do actor.
● No caso de que o demandado sexa persoa xurídica, #ante os Xulgados e Tribunais do domicilio do demandado ou do lugar onde a situación ou relación xurídica a que se refira o litixio nacese ou deba fornecer efectos, sempre que o demandado teña no devandito lugar establecemento aberto ao público ou representante autorizado para actuar no seu nome.
● No caso de que o demandado sexa un ente sen personalidade, poderá ser demandado no domicilio dos seus xestores ou en calquera lugar en que desenvolva a súa actividade.

Con todo, se O CLIENTE fose consumidor, as partes acordan que todas as desavinzas, controversias, diverxencias ou cuestións litixiosas que deriven do presente contrato, resolveranse #ante os xulgados e tribunais do domicilio do consumidor e usuario ou ben #ante os xulgados ou tribunais correspondentes conforme aos arts. 50 e 51 da Lei de Axuizamento Civil, é dicir, o domicilio do demandado ou o lugar onde a situación ou relación xurídica a que se refira o litixio nacese ou deba producir efecto (sempre que no devandito lugar teñan establecemento aberto ao público ou representante autorizado para actuar en nome da entidade), a elección do consumidor, a condición de que se exerciten accións individuais de consumidores ou usuarios.

Nos procesos nos que se exercite a acción de cesamento en defensa dos intereses tanto colectivos como difusos dos consumidores e usuarios, será competente o Tribunal do lugar onde o demandado teña un establecemento, e, a falta deste, o do seu domicilio; se carecer de domicilio en territorio español, o do lugar do domicilio do actor.

Finalmente, ambas as partes recoñecen que leron e entenderon de maneira completa ao tempo da celebración do contrato as condicións aquí recollidas e que, no que no seu caso precisasen, buscaron e obtiveron o debido asesoramento, polo que entenden que non hai cláusulas ambiguas, escuras e incomprensibles no presente acordo e renuncian á invocación e aplicación do art. 1288 do Código Civil e art. 6 e 7 da Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais da Contratación.En Allariz, a  6 de Maio, de 2022. 


Queda expresamente prohibida a reprodución dos elementos mencionados no apartado anterior e da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, a súa distribución, comunicación pública e trasformación, explotación (especialmente comercial ou industrial) cesión, alugueiro, venda, préstamo, realización de correccións, extraccións e/ou reutilizacións ou o exercicio de calquera outros dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre eles que non fosen conferidos por ASOCIACION A. N.D. R.E.A. expresamente e por escrito.

O CLIENTE/USUARIO recoñece os dereitos de Propiedade Intelectual e de Propiedade Industrial de ASOCIACION A. N.D.R.E.A. O C

Envío gratuito 24 h a partir de 30 euros de compra (Península)

Regalo de un Burrito Xabón D'Allariz Aromático con tu pedido.