Modelo de desistimiento

Modelo de desistencia de contrato de compravenda a distancia.
(Produtos adquiridos a través de páxina web)


Razón social: ASOCIACION A. N.D. R.E.A.
Domicilio: LUGAR SAN SALVADOR 22 - ALLARIZ (OURENSE)
Teléfono: 696 97 16 70
Correo electrónico: andreaasociacion@gmail.com

D./Dna. ……………………………………………………………….., con domicilio en ……………………………………………………………………………
Por medio de, e conforme ao establecido no RDL 1/2007, Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, modificado pola Lei 3/2014, do 27 de marzo, comunícolle, por medio do presente escrito, a miña decisión de desistir do contrato de compra de ………………………………………………………………….. (especificar produto )celebrado a distancia o día … de ………..… de………….. (indicar data de compra)
Esta comunicación formúloa dentro do prazo legal de desistencia, de 14 días naturais a partir da data de entrega no meu domicilio do produto o día … de …………… de…………..
Así mesmo, en caso de referirse este escrito á adquisición dun produto, infórmolle de que ten á súa disposición o produto referido no meu domicilio, que pode pasar a retirar, ou ben pode comunicarme o medio para envialo.
Por último, solicítolle que realice o máis axiña posible, e en todo caso antes de que transcorran 14 días naturais desde que teña coñecemento da presente notificación, a devolución do importe total do prezo pago sen retención de ningún tipo de gasto, que pode abonar na miña conta bancaria nº …………………………………………………………………… , ou na tarxeta mediante a que realice o pago.
Para calquera aclaración pode poñerse en contacto comigo no número de tel. ………………… ou na dirección de email …………………………………………………

Sen outro particular, quedo á espera das súas noticias.
Atentamente,
Asinado:

Envío gratuito 24 h a partir de 30 euros de compra (Península)

Regalo de un Burrito Xabón D'Allariz Aromático con tu pedido.